Helminthológiai kutatás, A MTA Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének Évkönyve 35. (1968)

helminthológiai kutatás

A szakmai vizsgával kapcsolatos követelmények 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei — Helminthológiai kutatás kívüli, felnõtt képzés esetén: szakmai elõképzettséget igazoló okiratok.

  • Diphyllobothriasis szabályozási dokumentumok
  • Miért vékony a macska?
  • Ostorféreg egy helmint
  • Fordította: Dr.
  • Gyermekek anthelmintikus gyógyszere
  • Helminthiasis szövődmények
  • A férgek paraziták az emberi testben
  • Orvosi helminthológia ppt - Az orvosi hivatás felelőssége

Két évnél régebbi gyakorlati igazolás nem tekinthetõ érvényesnek. OM rendelet A hivatkozott rendelet A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészbõl áll. Az írásbeli vizsgarészén a vizsgázó tudását kognitív ismereteita szóbeli vizsgarészen integrált ismereteit, míg a gyakorlati vizsgarészen képességeit, elsajátított kompetenciáit méri a helminthológiai kutatás.

helminthológiai kutatás milyen tablettákat vegyen be férgektől egy emberhez

Írásbeli vizsgarész Az írásbeli vizsga tételeit az egészségügyi miniszter határozza meg. Az írásbeli vizsgán a vizsgázók nyílt és zártrendszerû feladatlapot oldanak meg, melynek az értékelését az Egészségügyi Minisztérium által kiadott egységes megoldó kulcs alapján kell végezni. Az írásbeli vizsga feladatai felölelik a teljes tananyagot, a IV. A feladatok megoldására perc áll a vizsgázók helminthológiai kutatás.

Gyakorlati vizsgarész A gyakorlati vizsga két részbõl áll: a Megelõzõ vizsgafeladat 10 munkanapon keresztül tartó értékelt szakmai feladatok elvégzése.

A vizsgafeladat értékelését a gyakorlat vezetésével megbízott oktató végzi, és annak eredményét jegyzõkönyvbe rögzíti.

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft JANUÁR 27. TARTALOM

A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell: — a vizsgázó személyi adatait, — szakképesítés megnevezését, — a vizsgafeladatok elvégzésének helyét, idejét, — a vizsgafeladatok pontos megjelölését, — a feladatok elvégzésének értékelését, — a javasolt gyakorlati érdemjegyet.

A megelõzõ vizsgafeladat értékelése független a tanuló utolsó évfolyamon kapott gyakorlati osztályzatától. Szóbeli vizsgarész A szóbeli tételsor a miniszter által meghatározott tantárgyak tételei, amelyet a kiadott tételsor összesítõ tartalmaz. A vizsgázóknak a kérdések megválaszolására maximálisan 15 perc áll a rendelkezésére. A szóbeli vizsga tantárgyai A szakmai vizsga komplex tételei a következõ tantárgyak követelményeit tartalmazzák: — Anatómia—élettan — Helminthológiai kutatás fogászati higiénikusi ismeretek 2.

A szóbeli vizsga témakörei a Anatómia—élettan A fogak anatómiája. A fog szövettana és a fogágy szerkezete. A szájüreg anatómiája és élettani mûködése.

A fogászati prevenció helminthológiai kutatás, célkitûzései, formái. Parodontális mûtétek. Fogászati egészségnevelési feladatok idõs emberek körében. A caries kialakulása, az helminthológiai kutatás szabályai és osztályozása.

Mesterember - Az állatorvos

Fogászati egészségnevelési feladatok terhes anyáknál. Az állcsontok fogeredetû gyulladásai és sebészeti kezelésük. Röntgen status és panoráma felvételek. Különbözõ életkorú páciensek fogászati egészségnevelésének pszichológiai vonatkozásai. A hídkészítés munkafázisai.

giliszta elleni gyógyszer vény nélkül

Az amalgámtömés jellemzõi és készítésük. A szájhigiénés instrukció alapelvei és folyamata. A fogágy betegségek eredete, kórtana és gyógyításuk.

beöntés paraziták tisztítása féreg gyógymód felnőtteknél

Alaptömés, alábélelés és ezek anyagai. A klinikai fogászati higiénikus feladatai a fogak és szájüreg vizsgálatánál. Az állcsontok cystái és gyógykezelési módozatai. Az egészségügyi kulturáltság és a fogászati megelõzõ tevékenység összefüggései. A daganatok kialakulása és jellemzõi. A szájüreg jó- és rosszindulatú daganatai.

A betegek és a dolgozók sugárvédelme. A klinikai fogászati higiénikus szervezési feladatai a szûrõvizsgálatoknál. Fertõtlenítõszerek és sterilezõ eljárások alkalmazása a fogászatban. A rögzített fogpótlások anyagai. Orális higiéne jelentõsége és módjai tartós egészségkárosodás esetén eszméletlen állapot, fekvõbeteg, fogyatékkal élõ ember.

A fogászati munkahelyek egészségtana, nosocomialis fertõzések. Direkt és indirekt pulpasapkaképzés jelentõsége, anyagai, munkafolyamata. Kézfertõtlenítés és helminthológiai kutatás fogászati munkaterületen. A szájüregi rosszindulatú daganatos betegek lelki támogatása és komplex kezelése. A fogászati higiénikus feladatai a parodontológiai betegségben szenvedõk gondozásában. A gyermekek helyes táplálása a fogazat fejlõdése, a fogszuvasodás megelõzése szempontjából. Munkavédelmi elõírások a fogászatban.

Рубрика: Best hotel deals in niagara falls new york

A gyermekfogászati ellátás preventív tevékenysége, a motiválás feladatai gyermekpáciensek körében. Gyorsfordulatú fúrógépek. Különbözõ fordulatszámú kézidarabok és fertõtlenítésük. A szájnyálkahártya betegségei és kezelési eljárásaik.

A fogászati ellátás szakmai közössége, a klinikai fogászati higiénikus feladatai a szakmai közösség munkájában. Alginátok, stencek, rézgyûrûs lenyomatok. Ortodonciai rendellenességek, a fogszabályozás célja. A fogászati iatrogenia elkerülésének feladatai az orális beavatkozások során. Az ásványi anyagok, fluor jelentõsége a fogazat fejlõdése szempontjából. Fluor profilaxis lényege, folyamata. A fogeltávolítás indikációi, az asszisztensnõ feladata a fogeltávolítás közben és után.

A helminthológiai kutatás egészségnevelés célja, feladata, területei és módszerei. A fogorvosi rendelõ gépei és berendezési tárgyai.

  • A kutatási feladat a hároméves kutatási terv része.
  • Féreg kezelés tünetei

Fogászati inplantáció. A klinikai fogászati higiénikus feladatai a caries megelõzésében, diagnosztikájában és terápiájában.

a diphyllobothriasis kórokozó jellemzése a leghatékonyabb parazitatabletták

A lenyomatok fajtái. Stomatitis ulcerosa és kezelése. A nevelés módszerei, a módszerek alkalmazásának helminthológiai kutatás kutatás a fogászati higiénikus tevékenységében. A fogpótlási munkák eszközei. Általános betegségek fertõzõ gyermekbetegségek, vérképzõrendszeri megbetegedések, endokrin betegségek szájtünetei. Praecancerosus állapotok. A klinikai fogászati higiénikus munkakapcsolatai és a munkakapcsolatok etikai elvárásai. Rotáló mûszerek. Etika, egészségügyi etika fogalmai, alapvetõ kérdései, titoktartási kötelezettség értelmezése.

A számítógép, a tömegkommunikációs eszközök és média jelentõsége a fogászati egészségnevelésben. Rögzített és kivehetõ fogszabályozó készülékek, a higiénikus feladatai fogszabályozó rendelésen. Fiatalkori parodontitis. A klinikai fogászati higiénikus szerepe a korszerû táplálkozás megismertetésében, a helytelen táplálkozási szokások megváltoztatásában.

Fémes anyagok, nemes és nem nemes fémek, fémötvözetek alkalmazása a fogászatban. A kommunikáció fogalma, fajtái, jelentõsége a fogászati betegellátásban. Nem fémes anyagok alkalmazása a fogászatban. Röntgen, sötétkamra, a röntgenfilm kidolgozásának szakaszai. A fogászati higiénikus munkájának pszichés sajátosságai: megértés, empátia, másság elfogadása. Sebellátás és sebgyógyulás a szájüregben.

Paul De Kruif

Intraorális helminthológiai kutatás. Az elõhívás és az expozíciós idõ helyes összefüggései. Indexek felvétele a fogászati higiénikus munkájában. Esztétikus, rögzített fogpótlások.

Orvosi helminthológia ppt.

Kivehetõ fogpótlások helminthológiai kutatás, törés javítása. Koronafelvételek, ráharapásos és állcsontfelvételek. A hiteles kommunikáció jelentõsége a fogászati higiénikus munkájában. A fogászati dokumentáció hagyományos és korszerû formái. A higiénikus kommunikációs és adminisztrációs feladatai új páciens fogadása és gondozott betegek esetén.

A nyálmirigyek, nyáltermelés.

Bacillusok világa

Nyálmirigyek betegségei. A klinikai fogászati higiénikus feladatai a fogszabályozásnál. A fogak és a szuvasodás elhelyezkedésének jelölési módjai. Az asszisztens teendõi rosszullét, eszméletvesztés és rendelõi balesetek alkalmával. Az ember és az információ kapcsolata, az információs lánc részei általában és a fogászati higiénikus tevékenységében.

A szakmai vizsga értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakmai gyakorlatból és szakmai elméletbõl kap osztályzatot. Az írásbeli vizsga értékelését a központi feladatlaphoz kiadott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen 1—5-ig terjedõ osztályzattal kell helminthológiai kutatás.

A szakmai gyakorlati osztályzatot a megelõzõ vizsgafeladatra helminthológiai kutatás a vizsgabizottság elõtti feladatra kapott vizsgajegyek alapján kell kialakítani oly módon, hogy az elbírálásban a vizsgabizottság elõtti feladatra kapott érdemjegy legyen a döntõ.

A szakmai gyakorlati vizsga feladatainak értékelési szempontjai: — a tevékenység és munkaterület elõkészítése, — a feladat elvégzéséhez szükség eszközök kiválasztása, — a munkafolyamat elvégzésének szakszerûsége, minõsége, — a higiénés követelmények, munkavédelmi szabályok betartása, — a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációs feladatok pontos elvégzése, — a vizsgázó viselkedéskultúrája, kommunikációs készsége.

Bármely gyakorlati vizsgafeladat osztályzata elégtelen, a gyakorlati vizsga végsõ osztályzata helminthológiai kutatás elégtelen. A szóbeli vizsgát egyetlen 1—5-ig terjedõ osztályzattal kell minõsíteni. A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli helminthológiai kutatás a szóbeli vizsga eredményének alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: — Az írásbeli és a helminthológiai kutatás vizsga átlageredményét a szóbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani.

Helminthológiai kutatás kell tekinteni a szakmai elméleti vizsgát, ha a jelölt bármelyik elméleti vizsgarészbõl elégtelen osztályzatot kap.

Szegedi Orvostudományi Egyetem művei, könyvek, használt könyvek

A képzés megkezdésének feltételei 1. Iskolai elõképzettség: érettségi 2. Szakmai elõképzettség — Általános laboratóriumi asszisztens, vagy — szövettani laboratóriumi asszisztens, vagy — vegyésztechnikus, ha a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben dolgozik, vagy — egészségügyi szakasszisztens elektronmikroszkópos, citológiai szakasszisztensha a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben dolgozik.

OM rendelet alapján adható. Általános laboratóriumi asszisztens elõképzettséggel rendelkezõknek kétéves szakmai elõgyakorlat szükséges. Vegyésztechnikus szakképzettséggel rendelkezõknek hároméves szakmai elõgyakorlat szükséges.

Szövettani asszisztensi szakképesítéssel vagy egészségügyi szakasszisztensi szakképesítéssel elektronmikroszkópos, citológiai szakasszisztens rendelkezõknek elõgyakorlatra nincs szükségük. Egyéb tudnivaló 4. Szakmai alkalmassági követelményeknek helminthológiai kutatás megfelelni. EüM rendeletben közzétett intézmények jogosultak a szakmai vizsga szervezésére. A szakképzés egyéb adatai 1. A szakmai alapképzés idõtartama: — 2. Szintvizsga: — 3. A szakképesítéssel ellátható legjellemzõbb foglalkozás, tevékenység A munkakör, foglalkozás 4.

A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatai 1. A szakképesítés OKJ-ben helminthológiai kutatás azonosító száma: 54 01 2. A szakképesítés megnevezése: Egészségügyi szakasszisztens hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens 3. Hozzárendelt FEOR száma: 4.

A szakképzési évfolyamok száma: — FEOR száma.

Olvassa el is